Turnieje tenisa stołowego w Polsce

MASTERS

REGULAMIN TURNIEJÓW TENISA STOŁOWEGO «MASTERS»

Warszawa, 1 kwietnia 2024

 

1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

1.1 Regulamin skierowany jest do wszystkich uczestników turniejów Masters prowadzone przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA" (zwane dalej – «Uczestnik»).

1.2 Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady zachowania się Uczestniów, w tym w szczególności postanowienia regulujące:

1.2.1 Warunki udziału w turnieju Uczestników.

1.2.2 Obowiązki Uczestników turnieju.

1.2.3 Uprawnienia Uczestników turnieju.

1.2.4 Odpowiedzialność Uczestników turnieju za zachowania niezgodne z Regulaminem.

2. CELE I ZADANIA

2.1 Wyłonienie najlepszych zawodników.

2.2 Popularyzacja tenisa stołowego.

2.3 Doskonalenie umiejętności zawodników.

2.4 Identyfikacja talentów sportowych.

2.5 Promocja zdrowego stylu życia.

3. ZARZĄDZANIE TURNIEJAMI

3.1 Zarządzanie i prowadzenie turniejów wskazanych w punkcie czwartym Regulaminu jest prowadzone przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA" z siedzibą w Rynie przy ul. Głównej 1, Rynia 05-126 posługującą się numerem KRS: 0001022588, NIP: 9522239006, REGON: 524753840 (zwana dalej – Organizator).

3.2 Zawodnicy, trenerzy i inni uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania w całości niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny, szacunku dla przeciwników, sędziów i widzów.

3.3 Zawodnicy są zobowiązani do podpisania i przestrzegania deklaracji FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA" wskazanej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

4. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJÓW

4.1 Turnieje odbywają się od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku (zwane dalej – «Turniejem», «Zawodami»).

4.2 Jako miesce odbywania Turniejów wskazana zostaje: Polska, ulica Główna 1, 05-126 Rynia.

5. WARUNKI FINANSOWANIA

5.1 Turnieje są finansowane przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA"

5.2 Zawodnicy nie są zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat za udział w Turniejach.

5.3 Zawodnicy samodzielnie ponoszą koszty związane z udziałem w zawodach w szczególności takie jak zakup sprzętu sportowego lub ubezpieczenie.

6. UCZESTNICY TURNIEJU

6.1 Terminy Turniejów oglaszane są w środkach masowego przekazu. W szczególności może to być radio, telewizja, prasa lub internet.

6.2 W Turnieju może uczestniczyć każdy, kto ukończył 18 rok życia i spełnia warunki wskazane w Regulaminie.

6.3 Dokonywanie rejestracij możliwe jest w dowolny sposób, natomiast ze względów technicznych Organizator zaleca dokonanie zapisu w turnieju poprzez stronę internetową https://masterspl.com za pośrednictwem rejestracji elektronicznej.

6.4 Jako upoważnioną do wzięcia udziału w Turnieju wskazuje się osobę która uzyskała potwierdzenie uczestnictwa za pomocą korespondecji SMS lub na WhatsApp'ie na numer 668 426 995.

6.5 Jeżeli zawodnik zrezygnuje ze startu w turnieju, Organizator może wyznaczyć nowego Uczestnika turnieju.

6.6 Start zawodnika w Turnieju jest równoznaczny z jego zgodą na przestrzeganie zasad zapisanych w niniejszym Regulaminie.

6.7 Uczestnicy Turnieju muszą posiadać ze sobą odpowiedni strój i sprzęt sportowy oraz dokument potwierdzający tożsamość.

7. PRZEBIEG TURNIEJU

7.1 Turnieje odbywają się w następujących kategoriach, które uzależnione są od rankingu Uczestników: Superliga, Liga A, Liga B, Liga C, Liga kobiet A, Liga kobiet B.

7.2 Turniej może odbywać się w dowolnych godzinach w dniach od poniedziałku do niedzieli.

7.3 Turnieje rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego zatwierdzonymi przez ITTF (International Table Tennis Federation).

7.4 W Turnieju bierze udział po 4 Zawodników z każdej grupy wskazanej w 7 pkt Regulaminu.

7.5 Turnieje składają się z następujących etapów:
Etap 1 - faza grupowa, w której zawodnicy grają systemem «każdy z każdym», a o miejscu zawodników zajętym w fazie grupowej decyduje suma zdobytych punktów według następującego systemu: zwycięstwo = 2 punkty, przegrana = 1 punkt, porażka techniczna = 0 punktów (np. kontuzja, walkower, dyskwalifikacja itp).

W przypadku remisu pomiędzy dwoma lub więcej Zawodnikami, miejsce Zawodnika w fazie grupowej zależy od następujących kryteriów:

 • liczba wygranych setów;
 • różnica między wygranymi i przegranymi setami;
 • liczba zdobytych punktów;
 • różnica między wygranymi a przegranymi piłkami;
 • wyniki osobistego spotkania porównywanych graczy (tylko w przypadku porównania dwóch graczy);

Etap 2 – faza półfinałowa, w której pary tworzone są na podstawie wyników fazy grupowej w następujący sposób: Zawodnik zajmujący 1 miejsce gra z Zawodnikiem zajmującym 4 miejsce, a Zawodnik zajmujący 2 miejsce gra z Zawodnikiem zajmującym 3 miejsce.

Etap 3 – finał oraz mecz o 3 miejsce pomiędzy przegranymi z pólfinałów.

7.6 Mecz rozgrywany jest do wygrania 4 setów przez jednego z graczy.

7.7 W przypadku dyskwalifikacji, usunięcia lub rezygnacji zawodnika, turniej odbywa się dalej. W przypadku rezygnacji przez zawodnika punkty zdobyte przez niego są uwzględnione. W przypadku dyskwalifikacji itp. punkty przepadają i nie biorą udziału w podziale miejsc końcowych. Turniej może być kontynuowany przez trzech graczy.

7.8 W przypadku pasywnej gry zawodnika uczestniczącego w turnieju, np. przegranie jednej i/lub kilku gier z wynikiem 4-0, organizatorzy turnieju mogą zdyskwalifikować zawodnika. Nagroda pieniężna dla zdyskwalifikowanego w tym przypadku zawodnika zostanie wypłacona tylko za rozegrane mecze.

8. NAGRODY DLA ZWYCĘZCÓW

8.1 W każdym turnieju do wygrania jest pula nagród, której wielkość, sposób przyznania jak i podział między Uczestników będzie określoć Organizator w terminie najpóżniej 7 dni do rozpoczęcia konkretnego turnieju.

8.2 Jako dzień uzyskania prawa do nagrody uznaje się dzień, w którym zostaną ogloszeni oficjalni zwycięzcy lub dzień, w którym Uczestnikowi zostanie przekazana informacja o zwycięstwie.

8.3 Uprawniony do odbioru nagrody, zabowiązany jest ją odebrac w terminie 14 dni od uzyskania do niej prawa, chyba że Organizator indywidualnie dla danej nagrody zakreśli inny termin.

8.4 W przypadku nieodebrana nagrody w wyżej wskazanym terminie prawo do nagrody wygasa.

8.5 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych niezbędne do wydania/wypłacenia nagrody przez Organizatora.

8.6 W przypadku nagrody pieniężnej podlega one opodatkowaniu po przekroczeniu ustawowego limitu wartości. Pobiera się od nich zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. W tej sytuacji Organizator pobiera podatek od całej wygranej.

8.7 W przypadku nagrody pieniężnej podlegającej opodatkowaniu Organizator wyplaci Uczestnikowi kwotę pomniejszoną o 10% podatku od wygranej.

8.8 Organizator Turnieju zobowiązuje się wypłacić uprawnionemu Uczestnikowi nagrodę pieniężną w terminie 30 dni od uzyskania do niej prawa przez Uczestnika.

9. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

9.1 Turnieje odbywać się będą na obiekcie przystosowanym do gry w tenisa stołowego, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

9.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas Turnieju.

9.3 Organizator nie zapewnia Uczestnikom Turnieju ubezpieczenia z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) w związku z uszczerbkiem, który może wystąpić w związku z obecnoścą i/lub udziałem w Turniej prowadzonym przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA". Organizator nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.

9.4 Odpowiedzialność za stan zdrowia Zawodnika ponosi sam Zawodnik, podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Turnieju sportowym stanowiące w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

9.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialnośći za straty materialne Uczestników poniesione podczas trwania i na terenie Turnieju.

9.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialnośći za ewentualne kontuzje i wypadki podczas Turnieju spowodowane z winy Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe.

9.7 Organizator oraz wszystie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z prszeprowadzeniem i organizacją Turnieju nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzecowe i majątkowe Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Turnieju.

9.8 Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone pszez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym Uczestnikom Turnieju oraz osobom trzecim.

9.9 Każdy Uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi Turnieju prawidłowo wypełnionego zgloszenia oznacza, że Uczestnik rozważyl i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć ryzyko.

9.10 Biorąc udzial w Turnieju Uczestnik potwierdzą, że rozumie i jest świadomy/a faktu, iż odbywające się w trakcie Turnieju konkurencje sportowe nie są pozbawione niebezpieczeństw i ryzyka, w tym, lecz nie wyłącznie, doznania poważnego urazu, śmierci lub uszkodzenia mienia.

10. ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

10.1 Uczestnik Turnieju podpisując Regulamin wyraża tym samym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku, który może zostać utrwalony w trakcie trwania Turnieju.

10.2 Rozpowszechnianie wizerunku może w szczególności polegać na umieszczaniu zdjęć oraz filmów wykonanych w trakcie trwania Turnieju w przestrzeni publicznej to jest na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych Organizatora.

10.3 Utwalenie i rozpowszechnianie wizerunku będzie wykonywane na potrzeby promocji działalności sportowej prowadzonej przez Organizatora. Wizerunek Uczestnika może być użyty w różnego rodzaju formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób. Nagrania fimowe i dżwiękowe z udziałem Uczestnika mogą być montowane, modyfikowane i dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby działalności sportowej prowadzonej przez Organizatora.

10.4 Wizerunek uczestnika nie będzie użyty do innych celów niż powyżej wskazanę, a jego rozpowszechnianie nie będzie naruszało jego dóbr osobistych.

10.5 Powyższa zgoda zostanie udzielona nieodpłatnie i będzie mogła zostać cofnięta przez Uczestnika w każdej chwili.

10.6 Każdy Uczestnik Turnieju jest upoważniony do:

10.6.1 Wykorzystania materialów telewizyjnych, wideo i fotograficznych przedstawiających przebieg rozgrywek turniejowych, w tym wizerunków Zawodników.

10.6.2 Umieszczania materiałów promocyjnych Organizatora, a także jego sponsorów oraz partnerów w miejscu rozgrywania turniejów.

10.6.3 Używania symboli turniejowych takich jak logo, emblematy, hasła i nazwy zatwierdzone przez Organizatora.

10.6.4 Uczestnikom oprócz nagrod nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Zawodników.

11. NARUSZENIA I PROTESTY

11.1 Uczestnik może zaprotestować przeciwko ogłoszonemu wynikowi gry lub Turnieju, składając protest w ciągu maksymalnie jednej godziny po zakończeniu Turnieju. Protest składany jest pisemnie ze wskazaniem punktów Regulaminu, które zostały naruszone bezpośrednio do Orgnizatora na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11.2 Protesty zgloszone po przekroczeniu terminu wskazanego w punkcie 10.1 nie będą rozpatrywane.

11.3 Wszelkie przypadki zgloszonych naruszeń nieujęte w Regulaminie rozpatrywane będą przez zarząd Organizatora.

12. KARY UMOWNE

12.1 Zawodnik zobowiązuje się nie uczestniczyć w żadnym typie zakładów (nie tylko online) obejmujących zawieranie zakładów na wyniki (piłek, setów, meczów i innych sytuacji) we wszystkich turniejach prowadzonych przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA". Ponadto zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, do tego by zapewnić, że jego krewni lub osoby bliskie nie będą brać udzialu w zakładach online na wyniki jakiegokolwiek turnieju prowadzonego przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA".

12.2 Uczestnikom zabrania się używania urządzeń elektronicznych (w tym smartwatchy), które są w stanie odbierać i wysyłać wiadomości. Zakaz ten dotyczy całego obiektu, w tym szatni, toalet, korytarzy, sali gier jak również jej otoczenia.

12.3 Uczestnicy zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania wszelkich prób kontaktu z nimi osób trzecich, które składają im propozycję korupcji.

12.4 Uczestnik zgadza sę na poddanie badaniom wariografem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik dopuśćił się uprawiania hazardu lub ustawiania meczów w celu uzyskania korzyści majątkowych w związku z turniejem organizowanym przez FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA". Pozytywny wynik testu będzie oznaczał nałożenie na zawodnika kary dożywotniej dyskwalifikacji z Tuniejów FUNDACJA "MASTERS-OLIMPIC POLSKA".

12.5 Uczestnicy zobowiązują się do powstrzymywania od niesportowego zachowania, które mogłoby źle oddziaływać na sędziego, przeciwnika, lub narażać reputacje sportu, takiego jak:

 • Brak szacunku dla sędziego lub przeciwnika. 1
 • Niestosowanie się do uwagi, lub poleceń sędziego. 2
 • Używanie na terenie obiektu słów powszechnie uznanych za niecenzuralne. 3
 • Wykonywanie jakich kolwiek gestów powszechnie uznanych za nieprzyzwoite. 4
 • Prowadzenie rozmów, lub komentowanie w trakcie trwania turnieju. 5
 • Uderzanie rakietką lub ręką o stół, ścianę, lub podłogę. 7
 • Rzucanie rakiety na stół, podłogę, w siatkę, lub ścianę kortu. 8
 • Zdjęcie koszulki na korcie podczas meczu, lub w jego przerwie. 9
 • Opuszczenie kortu bez zgody sędziego. 10

Wszelkie zachowania uznane przez sędziego za niedozwolone może skutkować karą finansową w następującym zakresie:

 1. Ostrzeżenie
 2. Żółta kartka 50zł
 3. Żółta Kartka 50zł
 4. Czerwona Kartka 100zł

Przystąpienie uczestnika do następnego turnieju może nastąpić tylko po zapłaceniu nałożonej na niego kary, na konto Organizatora.

Kary i upomnienia mają na celu wyeliminowania wszelkich niesportowych zachowań.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Interpretacja postanowień Regulaminu należy do wyłącznych uprawnień Organizatora.

13.2 Uczestnicy oświadczają że wszystkie dane personalne wpisane przez nich w formularzu zgłoszeniowym są kompletne i zgodne z prawdą.

13.3 Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków Regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Przesłanie formularza zgloszeniowego potwierdza zapoznanie się przez Uczestnika z warunkami Regulaminu uczestnictwa w Turnieju oraz oznacza ich pełną akceptację.

13.4 Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska.

13.5 Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Uczestnika z przestrzegania zasad określonych przez Organizatora Turnieju w w/w dokumencie.

13.6 Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

13.7 W przypadku niezgodności, któregokolwiek postanowienia Regulaminu z prawem, przepis ten staje się nieważny nie wpływając na skuteczność pozostałych zapisów Regulaminu.

13.8 Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich opublikowanie na stronie Organizatora pod adresem https://masterspl.com

13.9 Decyzje Organizatora oraz Sędziów mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

13.10 W przypadku zaistnienia ewentualnego sporu Sądem właściwym dla jego rozpoznania będzie Sąd właściwy dka siedziby Organizatora.